top of page

Instytut Pileckiego | Warszawa

Cel i Idea projektu.

Celem przebudowy budynku Instytutu Pileckiego przy ulicy Siennej 82 w Warszawie jest stworzenie ośrodka będącego znaczącym miejscem kultury i dokumentacji na mapie miasta Warszawy- przestrzeni, dzięki której możliwy będzie jak najszerszy przekaz wartości i idei propagowanych przez Instytut Pileckiego. W morfologii swojej jest współczesną funkcjonalną i przyjazną użytkownikom przestrzenią - antytezą idei totalitaryzmu, stanowiącą dorobek osiągnięty dzięki zmaganiom pokoleń. Skłania do refleksji. Szczerość ujawnianej i odkrytej konstrukcji przedstawia prawdę o istocie struktury budynku i jest symbolicznym nawiązaniem do prac Instytutu odsłaniających i utrwalających w formie materialnych zapisów śladów historii. Kierując się także ku przyszłości projekt odpowiada potrzebie redukcji zużycia energii a pozyskane przy pracach rozbiórki materiały poddane będą w maksymalnym stopniu recyklingowi.

W koncepcji zastosowano dwa równoległe nurty działania przy budynku istniejącym:

Adaptację - stosowne wykorzystanie potencjału istniejącego budynku poprzez remont, adaptację i dostosowanie jego pomieszczeń do zdefiniowanych programem funkcji użytkowych. Adaptacja i dostosowanie odbędą się poprzez maksymalne odczytanie możliwości istniejących pomieszczeń jedynie z konieczną ingerencją co do zasady w ich strukturę konstrukcyjną i architektoniczną, oraz dostosowanie poszczególnych nowych funkcji do tego potencjału. Wszelkie adaptacje i prace remontowe odbywać się będą w sposób minimalistyczny – zarówno w warstwie architektoniczno - przestrzennej jak i w warstwie substancji budowlanej.

Kreację - stworzenie nowego potencjału przestrzennej substancji użytkowej poprzez dobudowanie nowych elementów architektonicznych, korzystając z faktu przebudowy budynku. Nowe przestrzenie i nowa substancja architektoniczna posługiwać się będą także językiem minimalistycznego funkcjonalizmu. Nowo stworzone przestrzenie umożliwią na przykład perfekcyjne funkcjonowanie przestrzeni publicznie dostępnych np. nowej sali wielofunkcyjnej, sal konferencyjnych i biblioteki z czytelnią a także perfekcyjne funkcjonowanie prac własnych instytutu Pileckiego w postaci gromadzenia spuścizny historycznej. Czytelny układ funkcjonalny pozwoli na wygodne rozdysponowanie elementów programu w zrewaloryzowanej i nowocześnie wyposażonej substancji budynku.

Naturalnie jest naszą ambicją, aby oba nurty planowanej rewitalizacji i rozbudowy, opisane powyżej, doprowadziły do stworzenia nowej wartości architektonicznej, kulturowej i użytkowo – materiałowej oraz estetycznej. Szczegóły tego zamierzenia zobrazowane są na perspektywach i wizualizacjach naszego projektu.

BK_A

w trakcie realizacji

bottom of page