top of page

Nowa Masztelarska | Poznań


Celem przebudowy budynku Estrady Poznańskie przy ulicy Masztalarskiej 8/8a w Poznaniu jest stworzenie ośrodka będącego znaczącym miejscem artystycznym i kulturalnym na mapie miasta Poznania.

W przedstawionej koncepcji prezentujemy dwa równoległe nurty działania: 1.stosowne wykorzystanie potencjału historycznego gmachu poprzez remont, adaptację i dostosowanie jego pomieszczeń do zdefiniowanych programem funkcji użytkowych. Adaptacja i dostosowanie odbędą się poprzez maksymalne odczytanie możliwości istniejących zabytkowych pomieszczeń bez ingerencji co do zasady w ich strukturę konstrukcyjną i architektoniczną, oraz dostosowanie poszczególnych nowych funkcji do tego potencjału. Wszelkie adaptacje i prace remontowe odbywać się będą w sposób minimalistyczny – zarówno w warstwie architektoniczno - przestrzennej jak i w warstwie substancji budowlanej. 2.stworzenie nowego potencjału przestrzennej substancji użytkowej poprzez dobudowanie nowych elementów architektonicznych, korzystając z faktu przebudowy gmachu. Nowe przestrzenie i nowa substancja architektoniczna posługiwać się będą także językiem minimalistycznego funkcjonalizmu, tak aby zastosowane formy i materiały nie konkurowały z zabytkową substancją, detalami i materiałami, ale by harmonizowały z nimi, dając się jednocześnie od nich odróżnić. Nowo stworzone przestrzenie umożliwią na przykład perfekcyjne funkcjonowanie nowej sali wielofunkcyjnej i dziedzińca pozwalając na wygodne rozdysponowanie elementów programu w zrewaloryzowanej i nowocześnie wyposażonej substancji historycznego gmachu. Naturalnie jest naszą ambicją, aby oba nurty planowanej rewitalizacji i rozbudowy, opisane powyżej, doprowadziły przy pełnym poszanowaniu i zachowaniu tkanki historycznej do stworzenia nowej wartości architektonicznej, kulturowej i użytkowo – materiałowej oraz estetycznej. Szczegóły tego zamierzenia zobrazowane są na perspektywach i wizualizacjach naszego projektu.

Ideą niniejszego projektu jest także to, aby nie tylko w pełni spełnić współczesne standardy dla sal widowiskowych, wystawienniczych i biurowych, lecz równocześnie dzięki nadaniu przestrzeniom cechy dostępności i otwartości umożliwić jak najszerszej publiczności pełny i satysfakcjonujący kontakt ze sztuką estradową i innymi aktywnościami Estrady.

Projekt proponuje budowę w piwnicy budynku nowoczesnej sceny widowiskowej, powstanie letniego kina na dachu, zadaszenie dziedzińca, budowę studia nagraniowego czy mniejszych sal warsztatowych, powstanie restauracji i kawiarni

współpraca autorska dla AMC Andrzej Chołdzyński

status: praca konkursowa - 1 nagroda.

bottom of page